| | | | |
 
   
| | | | |
 


  פרטי המשרד  
טלפון : 03-7700222 
פקס: 03-7700263 
כתובת : ויצמן 2, ת"א- קומה 17

בד"א 96/12 – מסירת המחאות ללא כיסוי / שיק ללא כיסוי / אי מתן מענה לפניות הקובל (בד"מ 55/11).


בבית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין בישראל (בד"א 96/12) נדון ערעור על החלטת בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין בישראל, ועד מחוז תל אביב (בד"מ 55/11) על זיכויו של המשיב מעבירות של מעשים הפוגעים בכבוד המקצוע בניגוד לסעיפים 53 ו-61 (1) לחוק לשכת עורכי הדין התשכ"א 1961, עבירות של התנהגות שאינה הולמת את כבוד מקצוע ערכית הדין על פי סעיף 61(3) לחוק לשכת עורכי הדין התשכ"א 1961 ועבירות של אי מתן לבית משפט לעשות משפט על פי סעיפים 54 ו-61(1) לחוק לשכת עורכי הדין התשכ"א 1961. מדובר היה עבירות בהן הואשם בקובלנה מיום 16.8.2011 בגין משיכת שיקים ללא כיסוי ואי מתן מענה לקובל – ומהן זוכה בהכרעת דינו של ביה"ד קמא ביום 20.3.2012.
 
מדובר בעורך דין שיוצג על ידי עו"ד גדעון ויסמן.
עם סיום פרשת הקבילה, בה העידה הקבילה את מנהל הבנק ואת נציג חברת הניהול, ונדחה ניסיונה להגיש תעודה ציבורית כראייה, החליט ביה"ד להיענות (באופן חלקי) לבקשת ב"כ המשיב, לפיה אין להשיב לאשמה, לגבי חלק מן הקובלנה.
לאחר שמיעת פרשת ההגנה זוכה עורך הדין מכל האישומים ונפסקו לטובתו הוצאות סמליות.
ההנמקה העיקרית בהכרעת הדין בבית הדין המחוזי הייתה, כי לא הוכח היסוד הנפשי – או, כלשון בית הדין, לא הוכחה "מחשבה תחילה פלילית או מעין פלילית" של הנאשם במועד בו מסר את השיקים לחברת הניהול. 
עוד נקבע, כי לב הקובלנה – ע"פ ניסוחה – הוא משיכת שיקים ע"י המשיב בידיעה מראש שהבנק לא יפרע אותם ומשיכת שיקים נוספים אחרי התרעה. 
ידיעה כזו לא הוכחה.
בית הדין אף בחר להאמין לגרסת הנאשם, כי מסר את השיקים, ההמחאות, בתחילת השנה הקלנדרית, כשבמועד בו מסרם לא יכול היה לדעת שלא ייפרעו – משום שלא יכול היה לצפות את נפילתו הכלכלית.
ההלכה בפסיקת בית המשפט העליון בנושא משיכת שיקים ללא כיסוי על ידי עורכי דין ברורה: מדובר בעבירה אתית משמעתית ברורה וחמורה, אבל אין מדובר בעבירה של אחריות מוחלטת. מתן שיקים ללא כיסוי ע"י עורך דין ללא מתן הסבר מניח את הדעת, יש בו אכן כדי לפגום בשמו הטוב של מקצוע עריכת הדין ולערער את אימון הציבור בבעלי מקצוע זה,  ואכן מדובר בהתנהגות שאינה עולה בקנה אחד עם שמירה על כבוד המקצוע.
ראו למשל את על"ע 5160/04 אילן אשד נ. הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין בירושלים, שם נאמר:
"בית משפט זה קבע לא אחת, כי מתן שיקים ללא כיסוי על ידי עורך דין ללא מתן הסבר מניח את הדעת, יש בו כדי לפגום בשמו הטוב של מקצוע עריכת הדין ולערער את אמון הציבור בבעלי מקצוע זה וכי מדובר בהתנהגות שאינה עולה בקנה אחד עם שמירה על כבוד המקצוע (ראה על"ע 4498/95 הנ"ל; על"ע 5939/92 הועד המחוזי של לשכת עורכי הדין נ. פלוני (לא פורסם, ניתן ביום 26.4.94).
בית הדין המשמעתי הארצי קבע, כי בכדי להגיש קובלנה משמעתית בגין משיכת שיקים ללא כיסוי, שומה על הקובלנה ליצור תשתית עובדתית, שהיא מעבר ל actus reus -  .
עוד קבע תמך בית הדין הארצי בקביעת בית הדין המחוזי, כי האמין למשיב שבעת משיכת השיקים הוא לא ידע שלא יהיה להם כיסוי במועד בו ייפרעו.
בשורה התחתונה נקבע, כי בנסיבות העניין הפרטניות אכן בדין זוכה המשיב במקרה זה.

אתיקה מקצועית


דין משמעתי
 © 2012 כל הזכויות שמורות לניסן ויסמן - משרד עורכי דין | משרדים : רחוב ויצמן 2, ת"א, בית אמות השקעות, קומה 17, 64239  
 טל':  03-7700222  |  פקס: 03-7700263 |  gidon@weissman-office.co.il
 
 
 


עיצוב : symbols עיצוב ופרסום פיתוח : אפריקום קידום אתרים